Pravidla

TOP LIGA (dále jen “liga”) je projekt, který zprostředkovává účástníkům pronájem herní plochy, vybavení, dohled rozhodčího a vedení statistik rekreační soutěže v malé kopané. Organizátorem ligy je společnost SPORTS LOVERS s.r.o. (dale jen “organizátor”). Všichni účastníci hrají na svou vlastní odpovědnost a organizátor nezodpovídá za škody a zranění způsobené při hře, účastníci dále vyjadřují souhlas a zavazují se k dodržování následujících pravidel a ustanovení:

PREAMBULE – Cílem ligy je vytvoření příležitosti pro širokou veřejnost k sportovnímu vyžití při účasti v dlouhodobé soutěži v malé kopané. Pro všechny účastníky ligy je nejvyšším principem hra v duchu fair play. Účastníci při vzájemném soupeření vždy respektují svého protivníka a jsou povinni mít řádnou péči vůči sobě navzájem.

HRACÍ PLOCHA – Zápasy jsou hrány na hřišti, které určí organizátor. Veškeré zápasy této soutěže jsou hrány na hřišti s umělým povrchem. Na tomto hřišti jsou vyznačeny pomezní a brankové čáry, středová čára, brankové území a značka pro pokutový kop. Dále jsou zde umístěny branky odpovídajících rozměrů.

MÍČ – Zápasy se hrají s míčem určeným pro sálovou kopanou vel. 4, který se vyznačuje sníženým odskokem.

POČET HRÁČŮ – Zápasu se účastní dvě mužstva, která mohou mít na soupisce maximálně 12 hráčů. Hráče, kteří se účastní utkání, musí kapitán před zápasem uvést v zápise, který odevzdá rozhodčímu. Ve hře je na začátku utkání pět (minimum 4) hráčů každého mužstva (4 hráči v poli a 1 brankář). Brankář musí být odlišen jinou barvou dresu. Střídání probíhá bez přerušení hry a nemusí být ohlášeno hlavnímu rozhodčímu (Počet střídání není omezen), kdy střídající hráč opustí hřiště na vlastní polovině u středové čáry a následně může do hry vstoupit náhradník. Při porušení tohoto pravidla je hra přerušena, mužstvo, které se dopustilo přestupku je potrestáno vyloučením a hra se naváže nepřímým volným kopem z místa, kde se nacházel míč v době přerušení. Minimální počet hráčů jednoho mužstva je 3 (2+1), pokud klesne počet hráčů pod tuto hranici, je zápas ukončen a kontumován (případně zapsán výsledek, který byl v době ukončení výhodnější pro vítězné mužstvo). Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li o tom rozhodčí předem uvědomen.
Pokud některý z týmů není v čase výkopu utkání dle rozpisu soutěže přítomen na hrací ploše v počtu alespoň čtyř řádně ustrojených hráčů, má rozhodčí právo a na žádost kapitána druhého týmu i povinnost vyhlásit kontumaci ve prospěch týmu, který k utkání řádně nastoupil. Stejná sankce hrozí i týmu, který je řádně nastoupen v počtu alespoň čtyř hráčů, ovšem odmítá utkání zahájit v čase výkopu (neúplný počet hráčů není důvodem k odkladu začátku zápasu). Klub může mít k dispozici neomezený počet náhradníků.

VÝSTROJ HRÁČŮ – Hráči jsou povinni mít při hře povolenou obuv. Tímto se rozumí – turfy, sálovky, tenisky nebo sportovní lehká obuv s hladkou podrážkou. Je zakázáno hrát v lisovaných kopačkách (včetně gumotextilních kopaček), kopačkách s kolíky či jiné obuvy, která může ohrozit protihráče nebo poškodit herní povrch. Hráč nesmí mít na sobě jakékoli předměty ohrožující zdraví soupeřů či jeho vlastní (např.: hodinky, náramky, přívěšky, náušnice apod.). Hráč smí nastoupit v brýlích pouze se souhlasem soupeře (je doporučeno použití kontaktních čoček) a na vlastní nebezpečí. Všichni hráči jednoho mužstva musí mít dresy stejné barvy s dostatečně viditelnými čísly. Štulpny a chrániče holení nejsou povinné, ale jsou povoleny.
Kapitán mužstva musí být označen páskou jiné barvy, nežli je barva rukávu.

DÉLKA HRY – Zápas se hraje 2 x 25 minut. V poločase si mužstva vymění strany a pokračují ve hře bez zbytečného odkladu. Herní čas stopuje hlavní rozhodčí. V přerušené hře se časomíra nezastavuje. Oddechový čas není povolen.

ROZHODČÍ – K řízení každého zápasu je organizátorem delegován hlavní rozhodčí, který dbá na dodržování a kontrolu pravidel. Jeho rozhodnutí související se hrou jsou konečná. Rozhodčí smí neprodleně změnit své rozhodnutí, uvědomí-li si, že je nesprávné. Rozhodčí je povinen zajistit, že hráč s krvácejícím zraněním opustí hrací plochu a vrátí se do hry až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno. V případě vážného zranění nebo podezření na vážné zranění některého hráče je rozhodčí povinen okamžitě přerušit hru. Jedině kapitán mužstva je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasnosti se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry. Rozhodčí se musí oblečením barevně odlišovat od dresů obou klubů. Musí mít u sebe píšťalku a fungující hodinky. Rozhodčí musí mít u sebe žlutou a červenou kartu. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče ústně. Toto ústní udělení karty má stejnou platnost. To, že rozhodčí nemá karty (nebo jinou povinnou součást výbavy) uvedou kapitáni do zápisu o utkání. Kapitáni mužstev jsou povinni po ukončení zápasu uvést do zápisu utkání hodnocenní rozhodčího. Námitky k vedení utkání musí být uvedeny v zápise o utkání, jinak na ně nebude brán zřetel. Kapitán má po skončení zápasu povinnost ohodnotit v zápise výkon rozhodčího známkou dle školní klasifikace 1-5 (1 = výborný 2 = velmi dobrý 3 = uspokojivý 4 = neuspokojivý 5 = velmi neuspokojivý)

ZAHÁJENÍ HRY – Před zahájením se provede výběr stran a výkopu losováním. Mužstvo, které los vyhrává, má možnost výběru strany nebo výkopu.

DOSAŽENÍ BRANKY
Branky je dosaženo, přejde-li míč celým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem.
Branky není možno dosáhnout přímo z autového kopu!
Branky dále nelze dosáhnout přímo ze zahajovacího výkopu, rukou, z nepřímého volného kopu, přímo z výhozu brankáře.

POSTAVENÍ MIMO HRU – V malé kopané neexistuje postavení mimo hru.

FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ – Je zakázáno hrát skluzem z důvodu bezpečnosti. Z tohoto trestu jsou vyjmuty pouze body, kdy si hráč vypomůže skluzem ve snaze zahrát míčem tak, aby neskončil v brance či autu, nebo naopak, aby bylo branky dosaženo. Při tomto však nesmí dojit ke kontaktu s protihráčem. Pokud se hráč skluzem dopustí faulu (kontakt s protihráčem), následuje napomenutí žlutou kartou a vyloučení na 2 minuty.

A. Hráč bude napomenut žlutou kartou jestliže:

  1. v průběhu střídání vstoupí na hřiště dříve, než jej střídaný hráč opustí, nebo z nesprávného místa vstoupí na hřiště
  2. opakovaně porušuje pravidla hry
  3. projevuje nesouhlas s jakýmkoliv rozhodnutím rozhodčího
  4. proviní se nesportovním chováním

B. Hráč bude vyloučen jestliže:

  1. proviní se nebezpečným faulem
  2. se chová hrubě a nesportovně
  3. používá urážlivých nebo hanlivých výroků
  4. podruhé se proviní napomínatelným přestupkem

Při udělení napomenutí je hráč vyloučen na 2 minuty a jeho mužstvo hraje v oslabení. Při udělení červené karty je hráč vyloučen do konce zápasu a jeho mužstvo hraje v oslabení po dobu 5 minut. O délce trestu za červenou kartu pro další utkání rozhodne vedení soutěže nejpozději do následujícího zápasu týmu, jehož hráč byl vyloučen.

VOLNÝ KOP
Přímý volný kop – ze kterého lze přímo dosáhnout branky
Nepřímý volný kop – ze kterého nemůže být dosažená branka, pokud se míče nedotknul jiný hráč než hráč tento kop provádějící.
Vzdálenost od místa, odkud se volný kop zahrává je pro soupeřovo mužstvo určena na 4 metry. Pokud tomu tak není, požádá hráč kop provádějící rozhodčího o určení vzdálenosti a to tak, že zvedne ruku). Rozhodčí provinivšího se hráče napomene poprvé ústně, v případě opakování přestupku žlutou kartou. V případě, že rozhodčí na požádání zasahuje do hry, dává v každém případě povel k rozehrání. Pokud hráč provede kop bez toho, aby hráči soupeřova mužstva byli vzdálení od míče čtyři metry, nelze se již dožadovat jeho opakování.

AUTOVÝ KOP – Když míč přejde celým svým objemem přes čáru ohraničující hřiště, bude rozehrán zpět do hry jakýmkoliv směrem z místa, kde přešel postranní čáru a to hráčem protějšího mužstva než toho, jehož hráč se jako poslední dotkl míče. Ve chvíli vykopu musí míč být v nehybném postavení na postranní čáře či za ní, ve směru ze hřiště ven. Hráč zahrávající autový kop nesmí hrát míčem podruhé, dokud se jej nedotkne jiný hráč. Soupeř musí dodržet vzdálenost 4 metry od míče. Rozehrávající má 5 sekund na rozehrání. Přímo z autu nemůže být dosaženo branky !

ROHOVÝ KOP – Přímo z kopu z rohu je možné dosáhnout branky.

VÝHOZ OD BRANKY – Brankář může vyhodit míč přes polovinu bez toho, aby dopadl na vlastní půlce nebo se jej dotkl jiný hráč.

MALÁ DOMŮ – Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje. Toto se nevztahuje na přihrávku vrchní části těla (od kolena výše). Tento přestupek bude potrestán nepřímým volným kopem z hranice brankového území.

JINÉ SITUACE – Ve všech ostatních případech platí mezinárodní pravidla pro soutěže malé kopané iassf. V situacích neupravených pravidly malé kopané lze použít pravidla velkého fotbalu.

TATO PRAVIDLA JSOU ZÁVAZNÁ PRO VŠECHNY TÝMY ÚČASTNÍCÍ SE TÉTO DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE. JE POVINNOSTÍ KAPITÁNA S NIMI PODROBNĚ SEZNÁMIT VŠECHNY HRÁČE. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRAVIDEL, HŘIŠTĚ I V PRŮBĚHU SOUTĚŽE. V TOMTO PŘÍPADĚ BUDOU VŠECHNA MUŽSTVA O ZMĚNÁCH INFORMOVÁNA.

TATO SOUTĚŽ NENÍ POJIŠTĚNA A VŠICHNI STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

Poznámka: Účastníci soutěže mladší 18 let se mohou této soutěže účastnit pouze se souhlasem svých zákonných zástupců.

PROSTORY AREÁLU NEJSOU HLÍDANÉ, PROTO SI ZA VEŠKERÉ VĚCI ODLOŽENÉ V CELÉM AREÁLU ZODPOVÍDÁ KAŽDÝ SÁM A NEMÁ NÁROK NA JAKÉKOLIV ODŠKODNĚNÍ ZE STRANY ORGANIZÁTORA.

V celém areálu je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ!

Každé mužstvo je povinno ihned uhradit úmyslné i neúmyslné škody, způsobené na majetku místa konání této soutěže.
Má-li mužstvo zájem odložit či předehrát své utkáni, je povinno tuto změnu nahlásit pořadateli nejpozději 5 dni před začátkem původního termínu utkání. V tomto případě je nutný souhlas soupeře. Každé mužstvo smí požádat o odložení utkání pouze jednou za sezonu.